(materiały opracowane na podstawie nabożeństw przygotowanych przez Archidiecezję krakowską (www.rokwiary.diecezja.pl)

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

24 listopada 2013 roku

 

EUCHARYSTIA

 

W czasie procesji wejścia śpiew O Stworzycielu Duchu przyjdź.

 

Obrzędy wstępne i pokropienie

 

Celebrans: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Wierni: Amen

Celebrans: Pan z wami

Wierni: I z duchem twoim

 

Celebrans: Dziś, zamykając Rok Wiary w jedności z Ojcem Świętym i całym Kościołem dziękujemy Bogu za ten szczególny czas. Składamy na ołtarzu Pana owoce naszych wysiłków i zawierzamy Mu wszystko przez ręce Maryi, Tej, która nam przewodzi w wierze i z nami wędruje po drogach tego świata, aż do pełnego udziału w Królestwie Jej Syna. U progu tej Eucharystii chcemy także przeprosić Boga za wszelkie zaniedbania i grzechy, szczególnie te, które miały charakter niedowierzania lub braku konsekwencji w wierze. Abyśmy mogli zyskać łaskę odpustu zupełnego prośmy o łaskę wyzbycia się przywiązania do każdego grzechu, abyśmy przez szczerą pokutę służyli Bogu z czystym sercem. Wyraźmy więc naszą skruchę i przyjmijmy znak pokropienia wodą święconą. Prośmy Boga, aby pobłogosławił tę wodę i obmył nas z grzechów.

 

Chwila ciszy.

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, pobłogosław + tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Kapłan bierze kropidło i kropi zgromadzonych wiernych. W tym czasie wykonuje się odpowiedni śpiew. Po powrocie kapłan trzymając ręce złożone mówi:

 

Niech Bóg wszechmogący oczyści nas z grzechów i spraw, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej Ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej.

Wierni: Amen.

 

Wyznanie wiary po homilii

 

Drodzy bracia i siostry!

 

Gdy Rok Wiary się rozpoczynał, biskupi i kapłani wyznali wobec nas wiarę Kościoła, a tym samym przekazali ją nam na nowo. Myśmy ją przyjęli jako wielki skarb naszego życia i podjęliśmy trud, aby tę wiarę lepiej poznać, z większym zaangażowaniem ją celebrować w sakramentach, gorliwiej nią żyć i nieustannie wyrażać ją w modlitwie. Dziś, na zakończenie tego błogosławionego czasu, jesteśmy zaproszeni, aby tę odnowioną i pogłębioną wiarę na nowo wyznać. Wyznajemy ją ustami, ale wiemy, że jest ona głęboko wypisana w sercu i ma być przeżywana jako prawdziwe zjednoczenie z Bogiem.  

A zatem pytam każdego z was:

 

Celebrans: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wierni: Wierzę.

 

Celebrans: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego,
a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego
i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wierni: Wierzę.

 

Celebrans: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wierni: Wierzę.

 

Celebrans:

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na swoje dzieci, które uroczyście wyznały wiarę, otrzymaną na chrzcie świętym i umocnioną w Roku Wiary. Niech strzegą tego bezcennego skarbu ze wszystkich swoich sił, a każda z prawd objawionych niech będzie głęboko wypisana w ich sercu. Napełnij ich swoim Duchem, aby radując się darem wiary, umieli dawać o niej świadectwo w całym swoim życiu. Niech ich wiara owocuje miłością i doprowadzi ich do pełnego zjednoczenia z Chrystusem, jedynym Panem i Królem Wszechświata. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 Wierni: Amen.

 

 

Modlitwa powszechna

 

Celebrans: Chrystusowi, Królowi Wszechświata, z wiarą przedstawmy nasze prośmy.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby odważnie niósł ludziom światło wiary, przekazane mu przez Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.

2. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, za papieża i naszych biskupów, aby ich wiara była oparciem dla wiary ludu Bożego wędrującego po zawiłych ścieżkach współczesnego świata.

3. Módlmy się za kraje, w których ludzie są prześladowani z powodu ich wiary, aby Bóg odmienił serca prześladowców i uzdolnił ich do życia z innymi we wzajemnym szacunku i współpracy.

4. Módlmy się za chrześcijańskie rodziny, aby powtarzając wyznanie: „Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam”, każdego dnia doświadczały obecności Chrystusa w ich życiu.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby wiara w Chrystusa zmartwychwstałego, która ożywiała ich za życia ziemskiego, doprowadziła ich do pełnej jedności z Bogiem w Jego królestwie.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy ubogaceni przeżyciem Roku Wiary, gorliwiej trwali na modlitwie, chętniej uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii i odważniej świadczyli o Chrystusie wobec ludzi.

 

Celebrans: Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, okaż łaskawość Twoim dzieciom i spraw, aby otrzymane od Ciebie dary, nieustannie przemieniały nasze życie i jednoczyły nas z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wierni: Amen.

 

 

 

 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Celebrans: Panie Jezu, Królu królów i Panie panujących, Władco czasu i wieczności. Klękamy przed Tobą w dniu, w którym Kościół przeżywa ostatnią niedzielę roku liturgicznego i kończy błogosławiony czas Roku Wiary.

 

Tobie zawierzamy owoce roku wiary, Tobie zawierzamy siebie i cały świat.

 

Celebrans: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza.

 

Wierni: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

 

Celebrans: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

 

Wierni: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

 

Celebrans: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos:

 

Wierni: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

Celebrans: Maryjo, Matko nasza, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci przez Pana, uwielbiaj z nami Twojego Syna w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Matko wiary, Ty prosiłaś za Kościołem, gdy w wieczerniku oczekiwał Ducha Świętego, błagaj i dziś za nami, abyśmy byli mocni wiarą w tym samym Duchu, który wylewa się z Boskiego Serca Twojego Syna i ożywia wspólnotę uczniów Pana.  

Wszyscy: Pod Twoją obronę …

 

Celebrans: Jezu, który nas w wierze prowadzisz i naszą wiarę udoskonalasz, pragniemy śpiewać Ci pieśń  uwielbienia za wielki dar wiary pomnożony w kończącym się roku. Dziękujemy Ci za świadków wiary, których do nas w tym czasie posłałeś, dziękujemy Ci także za to, że i nam, nieużytecznym sługom, dałeś sposobność świadczenia o wierze w Ciebie jedynego i prawdziwego Boga. Niech Tobie będzie cześć i chwała na wieki.

 

Śpiew: Ciebie, Boga, wysławiamy.

 

W czasie hymnu okadza się Najświętszy Sakrament, potem śpiewa się wersety i modlitwę. Błogosławieństwo, po błogosławieństwie śpiewa się akty uwielbienia, pod koniec śpiewu repozycja Najświętszego Sakramentu.

 

 

 

Copyright © 2018 Parafia Św. Ducha w Krośnie. Designed by mixwebtemplates